algemene voorwaarden

Ook die hebben wij, lees hieronder verder
Direct naar reserveren

Algemene voorwaarden Kookstudio Kookplezier, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17220068

Begrippen

· Opdrachtgever: Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of evenement verzorgt door opdrachtnemer

· Opdrachtnemer: Kookstudio Kookplezier

· Workshop: Geheel van minimaal 8 en maximaal 12 opdrachtgevers die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen

· Evenement: Workshop, maar dan in groepsverband en derhalve niet individueel

Reserveringen en betaling en inschrijving

· Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.

· Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwt.

· Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur toe laten komen, welke tevens dienst doet als bevestiging van het gereserveerde.

· Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de workshop of het evenement.

· Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer 1375.81.440 t.n.v. M.M.J.Rooijakkers  te Nuland, onder vermelding van het factuurnummer en datum workshop of evenement.

· Het aantal deelnemers bedraagt per workshop of evenement minimaal 8 en maximaal 12 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.

· Bijstelling van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 2 dagen voor de aanvang van de workshop of het evenement.

· Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met opdrachtnemer besproken te worden of dit mogelijk is.

· Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer:

nihil, indien de afmelding meer dan 1 week van te voren geschied.
– 50% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 1 week van te voren geschied
– 100% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 48 uur van te voren geschied  

· De reservering is officieel indien de aanmelding is bevestigd door de factuur.

· Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.

· Prijswijzigingen voorbehouden.

· In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.

· Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Annuleren

Waneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

· Bij annulering van meer dan 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd. Het volledige betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.

· Bij annulering vanaf 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. Het overige deel van het betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.

· Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop of het evenement door de opdrachtgever zijn de kosten 100% van het factuurbedrag. Opdrachtgever ontvangt dan geen geld retour.

· Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan.

· Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.

· Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het betaalde cursusgeld retour.

· Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op de datum van de workshop of het evenement wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

· Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

· Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever tengevolge van deelname aan onze activiteiten.

· Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

· Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.

· Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.

· Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.

· Het is verboden tijdens de workshop of het evenement te roken.

· Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.

Algemeen

Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van ten minste dezelfde waarde te gebruiken.

   

  Geniet!

  Kom jij koken?

  Contact

  Telefoon

  06 21 58 64 86

  Email

  info@kookstudiokookplezier.nl

  Adres

  Dorpstraat 3a

  5391 AS  Nuland

  × Heb je een vraag?